promo_panel_oprosnik_26_04_23
Нажмите найти для поиска
Офіційні правила участі у «Бонусній програмі BIGL»

Офіційні правила участі у «Бонусній програмі BIGL»

надалі також по тексту – «Правила»

Терміни та визначення

Бонусна Програма BIGL (Програма) – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість отримувати, накопичувати та використовувати бонуси.
Організатор та Виконавець Програми – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ». Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203, корпус 2А, літера «Ф» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036 ).
Політика конфіденційності – умови роботи з конфіденційною інформацією на Сайті, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://bigl.ua/privacy_policy
Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервіс  https://bigl.ua/  розміщений у мережі Інтернет за адресою:  https://bigl.ua/  та який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036 ). Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про знаки для товарів та послуг, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю та законодавством про недобросовісну конкуренцію.
Учасники Програми – користувачі -продавці, покупці, які зареєстровані на Сайті, погодилися з умовами Угоди Користувача,  https://bigl.ua/terms_of_use  беруть участь в Програмі згідно з умовами, що встановлює Організатор Програми та розміщує у публічному доступі на Сайті.
Бонусний рахунок Учасника Програми – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора Програми на якому накопичуються та зберігаються бонуси, а також з якого відбувається списання необхідної кількості бонусів за бажанням Учасника для оплати послуг або для зменшення вартості отриманих послуг Сервісів Сайту.
Бонус – умовна облікова одиниця, яка нараховується на Бонусний рахунок Учасника програми в рамках Бонусної Програми відповідно до умов нарахування, встановлених Організатором і, який можна використати для зменшення вартості отриманих Послуг Сайту, які визначені в цих Правилах із розрахунку 1 бонус дорівнює 1 гривня, якщо Організатором не встановлено інше.
Послуги – сукупність послуг, які надаються Користувачам на Сайті відповідно до Договору - оферти про надання послуг , на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації Користувачів на Сайті, створення Облікового запису, доступ до розділу Сайту «Кабінет компанії», і/або «Кабінет Покупця», використання Сайту для розміщення оголошення, надання доступу, додаткові послуги, відображення товарів Продавця в каталозі, а також комплекс дій, пов'язаних з наданням Покупцям і Відвідувачам можливості вибору та замовлення товарів/послуг Продавців, їх комунікацій. Використання Послуг регулюється чинним законодавством України.
Спеціальні програми лояльності – розроблені Організатором Спеціальні бонусні програми, які діють в рамках цієї Програми строки та додаткові умови яких Організатор повідомляє Учасникам додатково шляхом розміщення на Сайті.
Угода – це Користувацька угода, яка розміщена за адресою:  https://bigl.ua/terms_of_use.  Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент послуги (Сервіси) Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові послуги.
Обліковий запис – електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Сайту, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Послугами – надалі також Особистий кабінет.

1. Загальні положення

1.1. Програма є договором приєднання в розумінні ст. 634 Цивільного кодексу України.
1.2. Програма не є азартною грою, лотереєю, послугою в сфері ігорного бізнесу.
1.3. Програма діє на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 15.04.2014 № 1207-VII та Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIII, ряду населених пунктів на території Донецької та Луганської областей (території проведення АТО) та території, що не контролюється українською владою (згідно Постанови Верховної Ради України «Про визнання окремих районів, міст, селищ і сіл Донецької та Луганської областей тимчасово окупованими територіями» від 17.03.2015 р., №254-VIII та переліку територій, на яких органи державної влади України тимчасово не здійснюють свої повноваження, затвердженого Розпорядженням КМУ №1085-р від 07.11.2014 року) виключно з міркувань безпеки мешканців даних регіонів та фактичної можливості функціонування Учасників на зазначеній території) через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту  https://bigl.ua/,  з урахуванням особливостей мережі «Інтернет».
1.4. Програми вступає в силу з моменту її розміщення на сайті  https://bigl.ua/,  та діє до 31 грудня 2021 року (включно), якщо Організатор Програми не повідомить про інше шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сайті. Щодо строків дії Спеціальних програм лояльності Організатор Програми повідомляє додатково шляхом розміщення відповідної інформації на сайті  https://bigl.ua/,
1.5. Організатор має право змінити період дії Програми, території Програми, умов нарахування та використанні Бонусів та інших умов Програми, за умови оприлюднення таких змін на Порталі, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції.

2. Участь у Програмі

2.1. До участі в Програмі допускаються особи, що наділені необхідним об’ємом дієздатності та є зареєстрованими користувачами на Порталі. Щодо кожної окремої Спеціальної програми лояльності, додаткова інформація та необхідні вимоги для участі зазначається Організатором окремо шляхом розміщення на Сайті
2.2. Про умови Спеціальних програм лояльності, які впроваджуються Організатором можна додатково дізнатися з веб-сторінки  https://support.prom.ua/hc/ru/articles/360008714738,  а інформацію про Бонусний рахунок - в Особистому кабінеті Учасника Програми.
2.3. У разі, якщо Учасник Програми порушує умови цієї Бонусної Програми та/або Спеціальних програм лояльності, які запроваджуються Організатором Програми та/або умови Договору-оферту та /або інших правил сайту bigl.ua. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь у Бонусній Програмі такого Учасника шляхом ануляції Бонусів за умови направлення такому Учаснику відповідного повідомлення. Організатор Програми не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.
2.4. В разі порушення Користувачем умов Договору-Оферти  https://bigl.ua/offer,  та/або Політики конфіденційностіhttps://bigl.ua/privacy_policy,  та/або Угоди Користувача  https://bigl.ua/terms_of_use.  Організатор Програми має право припинити дію Бонусного рахунку такого Користувача та/або анулювати всі нараховані йому Бонуси та/або припинити участь такого Учасника у Програмі.
2.5. Користувачі можуть скористатися Бонусами виключно при здійсненні оплати для зменшення вартості отриманих Послуг Сайту, якщо в Спеціальній програмі лояльності не зазначено Організатором інше.
2.6. Учасник надає право Організатору Програми надсилати йому інформацію про Спеціальні програми лояльності в рамках дії цієї Програми за допомогою смс-повідомлень та інших засобів комунікацій.
2.7. Учасник отримує право використовувати зараховані Бонуси тільки при умови проходження реєстрації на Сайті та верифікації номеру телефону. При цьому Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних, а також своєчасне інформування про зміну свого номеру телефону та інших даних.

3. Нарахування Бонусів

3.1. У рамках дії Програми її Учасники накопичують Бонуси, що можуть бути використані згодом відповідно до діючих Правил та інших Спеціальних програм лояльності.
3.2. Кількість накопичених Бонусів відображається на Бонусному рахунку Учасника Програми в Особистому кабінеті у вигляді суми.
3.3. Організатор має право анулювати з Бонусного Рахунку Учасника Програми Бонуси, зараховані помилково, пов’язані з транзакцією, що була скасована, в разі припинення надання Учаснику програми послуг Організатором, а також у разі порушення Учасником Програми умов цих Правил та/або правил Спеціальних програм лояльності пропозицій та у інших випадках, передбачених цими Правилами.
3.4. Невикористані протягом 6 місяців з дати нарахування Бонуси анулюються і не підлягають подальшому використанню або відновленню. Організатор направляє відповідне письмове повідомлення Учаснику.

4. Використання Бонусів

4.1. Бонус не є засобом платежу, не може бути отриманий в грошовому еквіваленті, не є товаром/послугою/майном, в тому числі нематеріальним активом, і не може продаватися за оплату іншим Учасниками програми чи в інший спосіб передаватися третім особам. Бонуси не мають готівкового вираження та не дають права на одержання їх у грошовому еквіваленті.
4.2. Скористатися нарахованими бонусами Учасник програми може після їх нарахування. Кожен Бонус може бути використаний лише один раз.
4.3. Бонуси накопичуються протягом всього періоду дії Програми.
4.4. Бонус можна використати для зменшення вартості послуг Організатора на Сайті:  https://bigl.ua/,  із розрахунку 1 бонус дорівнює 1 гривня, якщо Організатором не встановлено інше.
4.5. Бонуси можуть бути використані протягом періоду, який вказаний Організатором Програми щодо кожної відповідної Спеціальної програми лояльності
4.6. Одному зареєстрованому Учаснику Бонусної Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Бонусного Рахунку в Програмі.

5. Інші умови

5.1. Організатор Програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила участі в будь-який час, інформація про внесені зміни публікується, на Сайті та може направлятися Учаснику Програми на його електронну пошту та/або в Особистий кабінет.
5.2. Участь в Програмі автоматично означає факт ознайомлення та повну й безумовну згоду Учасника Програми з цими офіційними Правилами. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від належного виконання умов цих Правил вважається відмовою Учасника Програми від участі в Програмі, при цьому такий Учасник не має права на одержання від Організатора будь-якої компенсації.
5.3. Персональні дані Учасників Програми обробляються у відповідності до умов користування Сайтом Організатора
5.4. Організатор Програми залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час, повідомивши про це Учасника Програми не пізніше ніж за 1 місяць шляхом відповідної публікації на сайті  https://bigl.ua/  та/або шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Користувача та/або в Особистий кабінет. Повідомлення вважається направленим Учаснику, якщо воно було розміщене на Сайті Організатора.
В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Організатор Програми керується цими правилами та вимогами чинного законодавства України.