0
0

Офіційні правила участі у «Бонусній програмі BIGL»

надалі також по тексту – «Правила»
 1. Терміни та визначення

  1. Бонусна Програма BIGL (Програма) – комплексна система заходів, що регулює взаємовідносини між Організатором та Учасниками Програми, в рамках якої Учасники мають можливість отримувати та накопичувати бонуси
  2. Організатор та Виконавець Програми – Товариство з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ». Місцезнаходження: 02121, м. Київ, вулиця Харківське шосе, 201-203, корпус 2А, літера «Ф».
  3. Політика конфіденційності - умови роботи з конфіденційною інформацією на Сайті, яка є невід'ємною частиною цієї Угоди і розміщена за посиланням: https://bigl.ua/privacy_policy
  4. Сайт – сукупність програмних та апаратних засобів, результат комп’ютерного програмування у вигляді онлайн-сервіс https://bigl.ua/ розміщений у мережі Інтернет за адресою: https://bigl.ua/ та який належить Товариству з обмеженою відповідальністю «УАПРОМ» (ідентифікаційний код юридичної особи 36507036 ). Зміст Сайту захищений авторським правом, законодавством про знаки для товарів та послуг, а також іншими правами, пов’язаними з інтелектуальною власністю та законодавством про недобросовісну конкуренцію.
  5. Учасники Програми – користувачі -Продавці, Покупці, яка зареєстровані на Сайті, погодилися з умовами Угоди Користувача, яка розміщена на Сайті за посиланням: https://bigl.ua/terms_of_use та які беруть участь в Програмі згідно з умовами, що встановлює Організатор Програми та розміщує у публічному доступі на Сайті.
  6. Бонусний рахунок Учасника Програми – сукупність облікових та інформаційних даних в системі Організатора Програми на якому накопичуються та зберігаються бонуси, а також з якого відбувається списання необхідної кількості бонусів за бажанням Учасника для оплати послуг або для зменшення вартості отриманих Послуг Сайту.
  7. Бонус – умовна облікова одиниця, яка нараховується на Бонусний рахунок Учасника програми в рамках Бонусної Програми відповідно до схем/умов нарахування, встановлених Організатором і які можна використати для розрахунку за послуги Організатора Програми відповідно до правил Програми.
  8. Послуги – сукупність послуг, які надаються Користувачам на Сайті відповідно до Договору - оферти про надання послуг, на платній або безоплатній основі, в тому числі, але не виключно, послуги з реєстрації Користувачів на Сайті, створення Облікового запису, доступ до розділу Сайту «Кабінет компанії», і/або «Кабінет Покупця», використання Сайту для розміщення оголошення, надання доступу, додаткові послуги, відображення товарів Продавця в каталозі, а також комплекс дій, пов'язаних з наданням Покупцям і Відвідувачам можливості вибору та замовлення товарів/послуг Продавців, їх комунікацій. Використання Послуг регулюється чинним законодавством України.
  9. Спеціальні програми лояльності – розроблені Організатором Спеціальні бонусні програми, які діють в рамках Бонусної Програми строки та додаткові умови яких Організатор повідомляє Учасникам додатково шляхом розміщення на Сайті.
  10. Угода – це Користувацька угода, яка розміщена за адресою: https://bigl.ua/terms_of_use. Під дію цієї Угоди підпадають всі існуючі (функціонуючі) на даний момент Послуги Сайту, а також будь-які їх подальші модифікації і з'являються в подальшому додаткові Послуги.
  11. Обліковий запис – електронний кабінет Користувача (аккаунт) у функціональній системі Сайту, який має унікальний ID, за допомогою якого Користувач може управляти своїми Послугами – надалі також Особистий кабінет.
 2. 1. Територія та строки Програми

  1. 1.1. Програма діє на території України (за винятком тимчасово окупованої території відповідно до Закону України від 18.01.2018 № 2268-VIIІ у Донецькій та Луганській областях, Автономній республіці Крим та місті Севастополі виключно з міркувань безпеки мешканців цих регіонів та фактичної можливості функціонування Менеджера та Партнерів на зазначеній території) через глобальну мережу «Інтернет» засобами сайту https://bigl.ua/
  2. 1.2. Бонусна Програми вступає в силу з моменту її розміщення на сайті https://bigl.ua/ та діє до 31 грудня 2021 року (включно), якщо Організатор Програми не повідомить про інше шляхом розміщення відповідного повідомлення на Порталі. Щодо строків дії Спеціальних програм лояльності Організатор Програми повідомляє додатково шляхом розміщення відповідної інформації на сайті https://bigl.ua/.
  3. 1.3. Організатор має право змінити період дії Програми, Території Програми, умов нарахування та використанні Бонусів та інших умов Програми, за умови оприлюднення таких змін на Порталі, як з, так і без попереднього повідомлення про внесення відповідних змін та/або шляхом публікації цих Правил у оновленій редакції.
 3. 2. Участь у Програмі

  1. 2.1. Учасником програми може стати зареєстрований користувач Сайту який виконав інші умови Спеціальних бонусних Програм, які є частиною цієї Бонусної Програми. Додаткова інформація про Учасників та необхідні вимоги зазначається Організатором окремо щодо кожної окремої Спеціальної програми лояльності.
  2. 2.2. Про умови Спеціальних програм лояльності, які впроваджуються Організатором можна додатково дізнатися з веб-сторінки https://bigl.ua/, а інформацію про Бонусний рахунок в Особистому кабінеті Учасника Програми.
  3. 2.3. Одному зареєстрованому Учаснику Бонусної Програми може бути присвоєно одночасно не більше одного Бонусного Рахунку в Програмі.
  4. 2.4. У разі, якщо Учасник Програми порушує умови цієї Бонусної Програми та/або Спеціальних програм лояльності, які запроваджуються Організатором Програми та/або умови Договору-оферту та /або інших правил сайту https://bigl.ua/. Організатор залишає за собою право призупинити або припинити участь у Бонусній Програмі такого Учасника шляхом ануляції бонусів з Бонусного рахунку за умови направлення такому Учаснику попереднього повідомлення. Організатор Програми не несе відповідальності за будь-які втрати чи збитки, які виникають в результаті таких дій.
  5. 2.5. У випадку припинення надання Організатором Програми послуг Учаснику Програми, припинення Користувачу доступу до Порталу Бонусний рахунок такого Користувача анулюється разом з нарахованими на ньому Бонусами, які не підлягають відновленню.
  6. 2.6. В разі порушення Користувачем умов Договору-Оферти https://bigl.ua/offer та/або Політики конфіденційності https://bigl.ua/privacy_policy та/або Угоди Користувача https://bigl.ua/terms_of_use. Організатор Програми має право припинити дію Бонусного рахунку такого Користувача та/або анулювати всі нараховані йому Бонуси.
  7. 2.7. Користувачі можуть скористатися Бонусами виключно при здійсненні оплати для зменшення вартості отриманих Послуг Сайту, якщо в Спеціальній програмі лояльності не зазначені Організатором інше.
  8. 2.8. Учасник надає право Організатору Програми надсилати йому інформацію про Спеціальні програми лояльності в рамках дії цієї Програми за допомогою смс-повідомлень та інших засобів комунікацій.
  9. 2.9. Учасник отримує право використовувати зараховані Бонуси тільки при умови проходження реєстрації на Сайті та верифікації номеру телефону. При цьому Учасник несе відповідальність за достовірність наданих даних, а також своєчасне інформування про зміну свого номеру телефону та інших даних.
 4. 3. Нарахування Бонусів

  1. 3.1. У рамках дії Програми її Учасники накопичують Бонуси, що можуть бути використані згодом відповідно до діючих Правил та інших Спеціальних програм лояльності.
  2. 3.2. Кількість накопичених Бонусів відображається на Бонусному рахунку Учасника програми в Особистому кабінеті у вигляді суми.
  3. 3.3. Організатор має право анулювати з Бонусного Рахунку Учасника Програми Бонуси, зараховані помилково, пов’язані з транзакцією, що була скасована, в разі припинення надання Учаснику програми послуг Організатором, а також у разі порушення Учасником Програми умов цих Правил та/або правил Спеціальних програм лояльності пропозицій та у інших випадках, передбачених цими Правилами.
 5. 4. Використання Бонусів

  1. 4.1. Бонус не є засобом платежу, не може бути отриманий в грошовому еквіваленті, не є товаром/послугою/майном, в тому числі нематеріальним активом, і не може продаватися за оплату іншим Учасниками програми чи в інший спосіб передаватися третім особам.
  2. 4.2. Скористатися нарахованими бонусами Учасник програми може після їх нарахування.
  3. 4.3. Бонус можна використати для зменшення вартості послуг Організатора на Сайті: https://bigl.ua/, із розрахунку 1 бонус дорівнює 1 гривня, якщо Організатором не встановлено інше.
  4. 4.4. Бонуси можуть бути використані протягом періоду, які вказаний Організатором Програми щодо кожної відповідної Спеціальної програми лояльності в рамках цієї Бонусної Програми.
  5. 4.5. Невикористані Учасником протягом періоду дії відповідної Спеціальної програми лояльності Бонуси, анулюються.
 6. 5. Інші умови

  1. 5.1. Організатор Програми на свій розсуд має право вносити будь-які зміни в діючі Правила участі в будь-який час, інформація про внесені зміни публікується, на Сайті та може направлятися Учаснику програми на його електронну пошту та/або в Особистий кабінет..
  2. 5.2. Організатор Програми залишає за собою право призупинити або припинити Програму в будь-який час, повідомивши про це Учасника програми не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів шляхом відповідної публікації на сайті https://bigl.ua/ або шляхом направлення повідомлення на електронну адресу Користувача та/або в Особистий кабінет
  3. В усіх питаннях, щодо відносин з Учасниками Програми, Організатор Програми керується цими правилами та вимогами чинного законодавства України.